Regels en afspraken

Afspraak 1: Heb respect voor anderen

Alleen als je respect opbrengt voor anderen, krijg je respect terug; respect moet je verdienen. Gedraag je dus zo, dat je anderen op school niet stoort en dat iedereen met plezier naar school kan gaan. Dit geldt zowel ten opzichte van je medeleerlingen als voor docenten en andere leden van het personeel die op of bij de school werken.

Afspraak 2: Laat weten waar je bent!

Ziek of om een andere reden niet in staat naar school of stagebedrijf te komen? Laat dan je ouders/ verzorgers vóór 08.15 uur bellen met de school (Beukelsdijk telefoon 010 – 4771944 of Westzeedijk 010-7527100) en het stageadres).
Ben je weer beter, neem dan een briefje ondertekend door je ouders/verzorgers mee, waarop staat waarom je afwezig bent geweest. Dit briefje lever je in bij je mentor.
ls je naar de tandarts moet, of een andere belangrijke afspraak moet maken, regel dit dan buiten de schooluren om. Als dat echt niet kan, overleg dan met je mentor. Bij ongeoorloofd verzuim is de school verplicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar.

Afspraak 3: Kom op tijd!

Anderen op je laten wachten is niet netjes, dus kom op tijd op school en in de les. De school begint om 08.30 uur. Na de bel ben je te laat. Je moet dan bij de conciërge een briefje halen om in de les te mogen. De volgende dag meld je je om 08.00 uur bij de verzuimcoördinator.

Afspraak 4: Neem je spullen mee

Zorg ervoor dat je altijd de juiste schoolspullen (boeken, schriften, pen, agenda, gymkleding, etc.) bij je hebt.

Afspraak 5: Eruit gestuurd?

Als je uit de les wordt gestuurd, moet je je altijd melden bij de verzuimcoördinator. Je moet dan een verwijderingskaart invullen. Aan het einde van de les ga je terug naar de docent waar je eruit gestuurd bent. Je hebt een gesprek met je docent en er worden afspraken gemaakt over het vervolg. In ernstige gevallen neemt de leerjaarcoördinator contact op met je ouders/verzorgers.

Afspraak 6: Eten en drinken in de school

Eten en drinken mag, maar niet overal. In de kantine en op het binnenplein mag je eten en drinken. Op de gangen, trappen en in de lokalen is dit niet toegestaan. Dit geldt ook voor kauwgum.

Afspraak 7: Gezonde school

Iedereen weet dat roken slecht is voor de gezondheid. Daarom is het gehele gebouw voor leerlingen en personeel rookvrij. Energydrank drinken is erg ongezond en kan zelfs gevaarlijk zijn. We hebben dan ook de regel dat je tijdens schooltijden geen energydrank bij je mag hebben of drinken. 

Afspraak 8: Jassen uit, petten af en mobieltjes uit!

Op het moment dat je het schoolgebouw binnenkomt, zet je je pet of ander hoofddeksel af. In de klaslokalen draag je geen jas.

Mobiele telefoons en oordopjes mag je alleen gebruiken in de kantine en op het binnenplein.

Het aanspreekbaar zijn en kunnen communiceren vinden wij belangrijk. In school draag je dus geen oortjes of koptelefoon. In de kantine of op het binnenplein is het natuurlijk wel toegestaan. 

In de klas mag je alleen je telefoon gebruiken als dit voor de les nodig is.

 

Afspraak 9: Schade en diefstal

Je moet niet alleen medeleerlingen, personeel en bezoekers respecteren, maar ook hun bezittingen. Dus als je iets van school of van een ander opzettelijk kapot maakt, dan word je aansprakelijk gesteld voor de schade en moet je de schade betalen. Bij diefstal wordt de politie ingelicht. In ernstige gevallen word je van school verwijderd. Let zelf ook op je spullen en neem zo min mogelijk waardevolle spullen mee naar school.

Afspraak 10: Veiligheid

De school moet een plaats zijn waar iedereen zich veilig voelt. Ook buiten de school moeten leerlingen en personeel zich ten opzichte van elkaar veilig voelen. Door samen de schoolregels te respecteren werk je hier aan mee.

  • Het is niet toegestaan te vechten, te schelden, medescholieren en personeel te pesten, hen onder druk te zetten of op enig andere manier te intimideren. Dit geldt ook voor misbruik van mobiele telefoons, webcams en andere moderne communicatiemiddelen voor dit soort doeleinden.
  • Het gebruik van alcohol en drugs voor en onder schooltijd is niet toegestaan. Het gebruik van deze middelen vermindert je concentratie en dat is niet goed voor je schoolresultaten.
  • Het in bezit hebben van drugs, vuurwerk en/of wapens is ten strengste verboden. Als blijkt dat je deze zaken wel bij je hebt op school, wordt direct de politie ingeschakeld.

In alle bovenstaande gevallen worden je ouders op de hoogte gebracht. De school mag jou controleren op het bezit van wapens om de veiligheid op school te garanderen. Als een leerling een van de regels overtreedt loopt deze het risico op een (taak)straf. De straf bestaat bijvoorbeeld uit tijd inhalen, het maken van extra opdrachten of helpen bij het opruimen van de school. Als een leerling vindt dat de straf onterecht is, dan kan hij dit aangeven bij de mentor of betreffende docent en samen een oplossing proberen te zoeken. Indien de oplossing niet naar beiden tevredenheid is, dan kan de leerjaarcoördinator hierin bemiddelen.

In ernstige gevallen wordt een leerling geschorst; hij/zij mag dan enkele dagen niet op school komen (extern) of de leerling wordt enkele dagen uit de klas gehaald en werkt alleen (intern). In beide gevallen worden de ouders op school uitgenodigd voor een gesprek. Bij schorsen buiten school wordt ook melding gemaakt bij de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar.

Gangpas 
Wanneer een leerling de lesruimte wil verlaten, dan moet hij/zij hiervoor toestemming vragen aan de docent. De leerling krijgt van de docent een gangpas mee als bewijs van toestemming om niet in het leslokaal aanwezig te zijn.

Kleding 
We verwachten dat je je gepast kleed naar de situatie waar je bent.

  • Gezichtsbedekkende kleding is verboden. Het belemmert de communicatie tussen leerling-leerkracht en leerlingen onderling. Er kan zelfs onduidelijkheid bestaan over de identiteit van de leerling. Dit zorgt voor een onveilig gevoel en is daarom niet toegestaan. Ook petten en andere hoofddeksels, met uitzondering van een hoofddoek, zijn in de gehele school niet toegestaan.
  • Voor de gymlessen geldt dat de leerlingen sportkleding dragen en sportschoenen die alleen binnen worden gebruikt. Ook kledingstukken die gevaar opleveren zijn niet toegestaan tijdens de gymlessen, zoals hoofddoeken, wijde kleding en sieraden. Een sporthoofddoek is wel toegestaan tijdens de sportlessen.