Klankbordgroep / Medezeggenschap

Voor het functioneren van een school worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. Ouders kunnen inspraak krijgen door zitting te nemen in de medezeggenschapsraad (MR). U mag dan meepraten en meebeslissen over de gang van zaken op school. De MR bestaat uit een groep personeelsleden en een groep ouders. Daarnaast kan er ook een leerlinggeleding deel uitmaken van de MR. De vergaderingen van de MR zijn - tenzij anders vermeld - altijd openbaar. Wilt u inspraak in datgene wat er op school gebeurt? Meldt u dan aan! Voor meer informatie neemt u contact op met de heer De Vette (010-471944